ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קפה לנדוור בע”מ (“החברה”) www.www.landwer.co.il (“האתר”). הקמנו את האתר, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות ולאפשר ללקוחותינו לבצע הזמנות ורכישות באמצעות האתר (“הזמנות באתר”).

אנו לרשותכם בכל שאלה ונשמח כמובן לתת מענה גם לפניות הנוגעות להזמנות באתר. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון למספר: 1-700-500-676 או בדואר אלקטרוני: [email protected]

כללי

1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע הזמנה באתר (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים הסכמה בלתי מותנית להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

2. נא תשומת ליבכם, כי בתקנון זה עשויים לחול שינויים מפעם לפעם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחברה לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

3. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את השירות ההזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

4. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

“המוצרים” – המוצרים המוצעים למכירה מעת לעת באתר.

5. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

6. במסגרת ההזמנות באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין כמות סבירה ממוצר כלשהו. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

“המחירים” – מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

7. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר החברה וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר החברה כאמור לעיל.

8. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

9. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת טרנזילה (Tranzila) הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה לביצוע הזמנה בחנות.

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע הזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

11. מובהר כי שירות ההזמנות באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות מסירה בפועל של המוצרים ללקוח, בכפוף למלאי הקיים במועד המסירה ובהתאם להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה של מוצר במידה ואינו זמין במלאי.

12. הזמנות הכוללות משלוח יסופקו עד 7 ימי עסקים, מלבד באזורים מרוחקים כפי שיוגדר על ידי החברה, שם ההזמנות יסופקו עד 14 ימי עסקים.

13. הזמנות הכוללות איסוף עצמי מאחת מהנקודות המצוינות, ניתן יהיה לאסוף בתיאום מראש בטלפון 1-700-500-676.

החזרת מוצרים

12. על הלקוח לבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת המסירה.

13. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים שנמסרו ללקוח, על הלקוח להודיע טלפונית על כך לחברה או בדואר אלקטרוני כאמור בסעיף 2 לעיל, וזאת בתוך 48 שעות לאחר מועד המסירה של המוצרים. החברה תתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי דין ומדיניות החברה. מובהר, כי במקרה של החזרת מוצרים שלא בשל פגם, הלקוח יישא במלוא עלויות המשלוח וההחזרה.

14. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה שבוצעה באתר ובלבד שתמסור על כך הודעה ללקוח 48 שעות לפחות לפני מועד המסירה.
15. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול ההזמנה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן 2011, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת. בתוספת 5% בשל ביטול עסקה+5% ביטול בתשלום אשראי.

מבצעים

16. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר החברה במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).

17. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת הזמנות באתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי.

18. ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה שמזמינים באתר מתנות ו/או הטבות, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

הערות למוצר

19. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר ככל שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

20. התמונות הינן להמחשה בלבד.

אחריות

21. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהזמנה באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, הזמנה באתר המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, הזמנה באתר המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.

22. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיוצא באלה טעויות.

23. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

24. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

25. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

26. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל מוסכם, כי בכל מקרה לא תהא החברה אחראית והחברה ולא תישא בכל אחריות לנזק ו/או הוצאה אשר יגרם למזמין מוצרים באתר, בסכום העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

27. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

28. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.